Oktober 2014

Oktober 2014

Rätt vision och organisatoriska förutsättningar motiverar och skapar en väl fungerande verksamhet

– En bra arbetsmiljö skapar en effektiv organisation som lägger grunden för en positiv affärsutveckling

På bred front i Sverige behöver vi skapa bättre förutsättningar för att verksamheter ska fungera och utvecklas. Det handlar om förmåga att skapa hållbar kundtillfredsställelse, goda jobb och minskad stress. En större beredskap för förändringar i omvärlden och en ökad handlingskraft hos cheferna. Projektet CHEFiOS sätter fokus på områden där åtgärder behöver sättas in - varför jag anser att dessa erfarenheter bör få en större spridning.

Alla behöver goda förutsättningar för att klara av sitt jobb på ett bra sätt, oavsett vilken typ av arbete det handlar om. Detta gäller naturligtvis även chefer. Ett synsätt som dominerat de senaste åren är att chefen som individ ska ha förmågan att utveckla sin organisation och att man med en väl fungerande chef också får en väl fungerande organisation. Detta synsätt, det individuella ledarskapet, är viktigt men det räcker inte. Chefen måste befinna sig i en miljö där han eller hon har möjlighet att utvecklas och har möjligheter att utveckla sin organisation. Det handlar alltså inte om antingen fokus på det individuella ledarskapet eller enbart de organisatoriska förutsättningarna. Bägge komponenterna måste fungera för att skapa en effektiv organisation och en bra arbetsmiljö för alla.

En verksamhet som fungerar och utvecklas
En god organisation skapar förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb och behålla sin hälsa. En dåligt organiserad verksamhet är både ineffektiv och skapar problem för personalen. Resultaten av Chefios-projektet har just blivit kända. Detta var ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid som fokuserade på de organisatoriska förutsättningarna för att vara chef i offentlig sektor. I samarbete med ett antal kommuner utvecklades flera kartläggningsmetoder för att på ett tydligt sätt beskriva de strukturer som fanns ute i förvaltningarna. Denna artikel ger bl a en kortare beskrivning av några av de organisatoriska förutsättningarna för att vara chef i offentlig sektor som man i projektet kommit fram till. Här finns också en del generella resultat och en överskådlig beskrivning av de framgångsfaktorer som forskarna identifierat i samband med ledningsgruppernas utvecklingsarbete. Redaktionen inleder artikeln och ser att förutsättningarna för dessa chefer idag i många fall är identiska med att vad som gäller chefer generellt dvs även inom den privata sektorn – varför vi tror att många av de erfarenheter som dragits av projektet är intressant läsning för varje organisation vilken sektor eller marknad det än må vara som man agerar i.

Varför ni behöver en vision
Visionen hjälper oss att motiveras. Det finns ett högre syfte i mycket av det vi gör, även om det inte alltid eller omedelbart är uppenbart. Upprättandet av en vision för oss själva och vårt företag ger oss möjlighet att få kontakt med det högre syftet. Våra karaktärer definierar våra motiv, mission, vision och värderingar. Våra motiv vägleder våra handlingar till att utveckla företagets affärer. Anpassningen ger överlägsna resultat och konsekvens av syftet. I artikeln ges några exempel på vad man kan göra för att formulera sin vision.

Nya artiklar
10.10. En verksamhet som fungerar och utvecklas
11.13. Varför ni behöver en vision

Artiklar som utgår (men finns kvar på webben)
11.3. Kultur i näringslivet – ett verktyg för framfång och affärsutveckling
12.5. Information och analys

Redaktion: Mats Sandström m.fl.

Har du funderingar, tips eller frågor?
Kontakta gärna redaktionen på afu@bonnierledarskap.se