Maj 2014

Maj 2014

Det senaste utvecklingsområdet inom Lean kallas Kata

Kata står för utmaningsdrivet förbättringsarbete, och beskriver rutiner och arbetssätt för att anta nya utmaningar och mål.I strävan efter att ”bli Lean” är det tyvärr mycket vanligt att man kopierar metoder och verktyg hämtade från Toyota. Detta med förhoppning att kunna uppnå de fantastiska resultat en förankrad, medveten, värdedriven och för verksamheten anpassad implementering av Lean kan generera.

Fokus har hittills legat på ständiga förbättringar, värdeflöden, standardiserat arbetssätt, dragande system, visuell styrning etc. Inom dessa områden finns det många bra och användarvänliga metoder och verktyg men tagna ur sitt sammanhang har resultat ofta uteblivit, varit kortsiktiga och i vissa fall t.o.m. negativa för verksamhetsutvecklingen.

Syftet med alla dessa metoder och verktyg man identifierar med Lean, är inte att det skall implementeras som en ”quick fix” utan att de skall tjäna som stöd i förändringsarbetet mot en medveten, helhetstänkande, målstyrd, problemlösning- och kundorienterad organisation.

Det är alltså inte lösningarna i sig som skapar långsiktiga konkurrensfördelar. Utan det handlar om hur en organisation använder och behärskar en ”KATA” - Ett sätt att skapa utmaningar och utveckla lösningar för att öka träffsäkerheten, anpassningsförmågan, konkurrensfördelar etc. i syfte att nå ett bättre önskat läge.

En central uppgift för ledare och chefer är att coacha genom effektiva rutiner invävda i det dagliga arbetet. Dessa rutiner kallas kata – en rutin, ett mönster, ett format eller ett sätt att praktisera för att träna och lära nya färdigheter.

Förutom en kort introduktion till KATA, som kommer beskrivas närmare i nästa uppdatering, innehåller denna uppdatering en helt ny metod för anpassad, flexibel och värdedriven omvärldsanalys.

Metoden är i sig ett KATA och syftar till att generera; bättre anpassningsförmåga, större träffsäkerhet, ökad konkurrenskraft, effektivare och bättre riktad kunskaps- och informationsdelning etc.

Uppdateringen innehåller både funktionsbeskrivning och mallar för hur man implementerar och kontinuerligt arbetar med anpassad, flexibel och värdedriven omvärldsanalys. Något som efterfrågas allt mer och blir av allt större vikt i vår globaliserade och snabbt föränderliga omvärld.

Nya artiklar
5.0. Anpassad, flexibel och värdedriven Business Intelligence
5.1. Vad är omvärldsanalys?
5.2. Varför omvärldsanalys och omvärldsbevakning?
5.3. Metoder för omvärldsanalys och omvärldsbevakning?
5.4. Hur arbetar man med omvärldsanalys?
5.5. Hur skapar man en organisation som bedriver effektiv omvärldsanalys till verklig nytta?
5.6. AABI (Adapted & Agile Business Intelligence)
5.7. Att utveckla en anpassad och flexibel modell för omvärldsanalys och omvärldsbevakning (AABI)
5.8. Förenklade mallar i det initiala skedet av implementeringen
10.6. Kata – Utmaningsdrivet förbättringsarbete

Artiklar som utgår från pärmen
5.1. Vad och varför omvärldsanalys
5.2. Hur arbetar man med omvärldsanalys?
5.3. Hur kan omvärldsanalys gå till?
5.4. Omvärldsanalysens grundbegrepp
5.5. Val av arbetsmetod
5.6. Utvecklingen av tekniker och verktyg för omvärldsanalys

Expertredaktion: Åsa Klevenstam Jagre

Hör gärna av dig: lea@bonnierledarskap.se