Juli 2015

Juli 2015

Generera värden för kunderna

Skapa en fördjupad förståelse för hur det egna företagets resurser kan generera värden för kunderna och uttryck detta som konkreta erbjudanden. Vi vill även lyfta fram och ge tips om några fokusområden för att utveckla företagets affärer inför hösten.

Arbetet med att utveckla företagets relationer är komplex. Hela verksamheten omfattas, det vill säga att det är inte bara försäljningsavdelningen, marknadsföringsav­delningen eller kundtjänsten som berörs. En affärsrelations utveckling är en process som går genom hela företaget. En affärsrelations intresse i just ditt företag kan landa hos vem som helst på ditt företag.

Lönsamhet är en självklarhet. Lönsamma kunder vill alla företag ha.Traditionellt sett är det huvudsakliga syftet med att arbeta och fokusera på lönsamma kunder, att skapa lönsamma kundbeteenden. Målsättningen är bland annat att öka återköpsfrekvensen hos befintliga kunder.

Öka värdeskapandet i befintliga kundrelationer. Förbättringar och vardagsrationaliseringar kan öka värdeskapandet för båda parter i relationen. Förbättringar och förändringar kan också komma naturligt utifrån att kunden utvecklar sina affärer, vilket ofta också sammanhänger med generella förändringar inom mark­nadssegmentet. Det är naturligtvis viktigt att krav som kom­mer från kunden i sådana situationer kan mötas av leveran­tören. Att etablera relationer med nya kunder för att kompensera för eventuella förluster av kundstocken är en annan viktig aspekt. I ett större affärsutvecklingsperspektiv finns flera olika strategier som kan användas för att uppnå både högre avkastning och högre omsättning. Tex att fokusera på att ”utveckla den befintliga affären” och då utgå från kunderna och utveckla tjänster för den befintliga kundstocken, samt därefter uppsöka nya närliggande kunder med de nya tjänsterna.

Rekommenderade tidigare utgivna artiklar
5.2. Dynamisk utvärdering av företagets kundrelationer
5.3. Strategier för att utveckla företagets kundrelationer
7.7. Hur industrin kan utveckla fler lönsamma tilläggstjänster

Ny checklista
Arbetsglädjeprocessen

Redaktion: Mats Sandström m.fl.

Har du funderingar, tips eller frågor?
Kontakta gärna redaktionen på afu@bonnierledarskap.se