December 2014

December 2014

Nytt fokus - en förutsättning för ökad innovation

För att skapa förutsättningar för ”verklig” innovation måste man skifta fokus från problemorientering och ständiga förbättringar och istället fokusera på möjligheter, samt lära sig transformera hot till möjligheter och nya innovationer.

Från problemorienterat till möjlighetsorienterat synsätt
Globaliseringen, digitaliseringen och den ökade förändringstakten leder till både kortare produktlivscykler och ökad konkurrens. Med idag rådande förutsättningar blir man inte långsiktigt konkurrenskraftig bara genom att fokusera på kunden, samt arbeta med ständigt lärande och ständiga förbättringar. Den allt snabbare förändringstakten innebär att man, i allt större utsträckning, måste vidga sitt perspektiv och sätta fokus på innovation som drivkraft för framgång och långsiktig konkurrenskraft. Innovation föder och göder man bäst genom att utgå ifrån vilken kunskap organisationen bär och vad organisationen kan, istället för vad den gör och hur man skall göra det bättre. Ett första steg mot en innovativ verksamhet är att försöka skifta mindset från problemorienterat till ett möjlighetsorienterat synsätt.

Under fliken checklistor och arbetsdokument hittar du Opportunity Trend Canvas – Ett kraftfullt verktyg för att lära organisationen att transformera hot till möjligheter och föda innovation.

Rekommenderad artikel
5.10. Opportunity trend canvas

Nya checklistor
Opportunity Trend Canvas - A3
Opportunity Trend Canvas - Beskrivning

Expertredaktion: Åsa Klevenstam Jagre m.fl.
Hör gärna av dig: lea@bonnierledarskap.se