Så gör de framgångsrika säljorganisationerna

Miller Heiman har de senaste tre åren genomfört en omfat­tande undersökning av försäljningsorganisationers meto­der, succé faktorer och på så sätt kunnat definiera vad framgångsrika säljorganisationer (WSO) gör och vad som leder till framgång. Genom åren har mer än 7 000 profes­sionella säljledare deltagit i studien, vilket gör undersök­ningen till en av de största kontinuerliga säljundersökning­arna i världen. Genom att intervjua personer inom försälj­ning vad de är upptagna av, vilka processer de använder, hur de når framgång, får vi ett material som används för att genomföra benchmark mot andra liknande organisa­tioner och ur materialet förstå vilka förbättringsutrymmen som finns inom försäljningsorganisationer.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se