Oktober 2013

 

Det man inte kan mäta kan man inte styra

Varför är det viktigt för verksamheter att ha förståelse för sina processer och att kunna mäta rätt saker på rätt plats, i rätt tid? Med hjälp av mätetal kan man försäkra sig om att beslut baseras på fakta istället för antagande eller intuition.

Utformning av ett relevant mätsystem
Att förstå verksamhetens strategier och mål och kunna omvandla dessa till processmål är en förutsättning för att kunna utforma ett relevant mätsystem. I Boken The Balanced Scorecard skriver kaplan och Norton - “Det man inte kan mäta kan man inte styra”.

Det finns många anledningar till varför man vill mäta prestation i en verksamhet. Några av dessa är:

  • Kunna identifiera framgång.
  • Kunna se om man möter kundernas behov.
  • Förstå organisationens processer, samt identifiera flaskhalsar och slöserier för att kunna se var förbättring krävs.
  • Det som mäts åtgärdas ofta.
  • Mätningar ger svar om vart man befinner sig och vart man är på väg, och utgör en form av nulägesanalys.
  • Mätningar möjliggör jämförelser.
  • Tillför organisationen kunskap

Kraven för definition av process
Det är mycket vanligt att man kallar ett flöde för process utan att ha koll på om kraven för att definieras som en process är uppfyllda. Detta är mycket olyckligt eftersom det kan orsaka problem när man försöker öka processtänkandet i verksamheten.

För att mäta en verksamhets processer krävs att man har förståelse för både processerna och dess karaktär samt de krav som ställs från både externa och interna intressenter.

Hur en verksamhet väljer att definiera en process är därför av stor vikt eftersom definitionen styr hur man ser på processarbetet, vilka metoder som skall användas, vad som skall inkluderas respektive exkluderas och vilka resultat som skall uppnås.

Den största vinningen med att arbeta processorienterat istället för funktionsorienterat är att processen har en integrerande roll mellan olika funktioner.

Nya artiklar
6.3. Att identifiera mätetal och utveckla mätsystem
8.4. Från funktionsbaserad till processorienterad verksamhet

Expertredaktion: Anders Hugnell och Åsa Klevenstam m.fl.

Dina synpunkter kring innehållet i handboken är viktiga!
Skriv till lea@bonnierledarskap.se