Juni 2013

 

Långsiktigt hållbar implementering

En verksamhets värde kommer inte enbart från de finansiella nyckeltal som traditionell ekonomistyrning tar hänsyn till utan även från medarbetarna, processerna och innovationerna. 

Långsiktigt hållbar implementering
Ett traditionellt system för bokföring och redovisning har en negativ påverkan på implementering av Lean eftersom det primerar ett icke-leant beteende på alla nivåerr. En långsiktigt hållbar implementering av Lean är inte möjlig om inte bokföring, redovisning och system för hur man skall mäta och kontrollera en verksamhet förändras så att även dessa delar ligger i linje med verksamhetens nya filosofi. För att komma tillrätta med dessa problem behöver man implementera metoder för detta som också de är baserade på och relaterade till Leanfilosofin. Samlingsnamnet för dessa metoder är Lean accounting.

Eliminera slöserier och skapa mervärde
Lean Accounting bygger, precis som Lean Production, på grundprinciperna att eliminera slöserier och skapa mervärde för kunderna. Målet är att skapa en mer träffsäker och lättförståelig ekonomistyrning som är användbar för alla. Lean accounting ersätter traditionella mätetal med ett fåtal mätetal som fokuserar på och primerar ett leant arbetssätt. Lean accounting är enkelt, lätt att förstå av alla i organisationen och tillhandahåller affärssystem som utvecklats utifrån leanfilosofin.

Ny artikel
8.3. Lean Accounting

Expertredaktion: Anders Hugnell och Åsa Klevenstam m.fl.

Skriv till lea@bonnierledarskap.se
Har du funderingar, tips eller frågor? Kontakta gärna experterna.