Allmänna strategier för att införa lean som förhållnings­sätt i statliga verk och myndig­heter

Under senare tid har det blivit allt tydligare att allt fler stat­liga verk och myndigheter har börjat titta på hur det skulle vara möjligt att använda lean som förhållningssätt. Detta kapitel har därför tagit som utgångspunkt att försöka beskriva hur man skall tänka när man inför ett leant förhåll­ningssätt i en offentlig organisation. Likheterna är fler än skillnaderna mellan det statliga och privata så alla läsare har något att hämta i denna lite mer övergripande beskrivning.

För att i möjligaste mån tillgodose behoven hos så många läsare som möjligt har vi därför valt att använda en ärende­hanteringsprocess som exempel i vår beskrivning. En ären­dehanteringsprocess kan översättas till processer som finns i de flesta verksamheter.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se