Värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys (härefter VFA) är något av ett samlings­namn för ett antal metoder och verktyg som används för att kartlägga och förbättra ett aktivitetsflöde.

Värdeflödesanalys är ett visuellt verktyg för att synliggöra problemområden och slöserier, och inte ett verktyg för att åtgärda problemen.

Det handlar om att systematiskt förbättra hela värdeflödet. Metoden bygger på att skaffa sig en överblick över hela pro­cessen. Kartläggningen av processen går ut på att visualisera material – och informationsflöden för att få en bra bild av produkternas väg genom produktionssystemet. (Produktens väg följs från kunden tillbaka till leverantören).

Metoden bygger på att man ser på en produkts verkliga flöde, utan att hänsyn tas till avgränsningar mellan avdel­ningar etc.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se