Lean accounting

Lean accounting bygger, precis som Lean Production, på grundprinciperna att eliminera slöserier och skapa mervärde för kunderna. Målet är att skapa en mer träffsäker och lättförståelig ekonomistyrning som är användbar för alla.

Ekonomiska mål kan uttryckas med både finansiella- och icke-finansiella mått. Vanligast förekommande är finansiella mått i form av olika nyckeltal som visar en verksamhets lönsamhet, soliditet och kassaflöde. På senare tid har man dock lagt allt större vikt vid de icke-finansiella måtten till följd av ökat fokus på kunder, kvalitet, service etc.

Ett traditionellt system för bokföring och redovisning har en negativ påverkan på implementering av Lean eftersom det primerar ett icke-leant beteende på alla nivåer.

En långsiktigt hållbar implementering av Lean är inte möjlig om inte bokföring, redovisning och system för hur man skall mäta och kontrollera verksamhet förändras så att även dessa delar ligger i linje med verksamhetens nya filosofi.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se