Sju strategier för effektiv affärsstyrning

Dagens affärsklimat ställer krav på en kontinuerlig och strukturerad affärsutveckling för bibehållen konkurrens­kraft. Affärsplanen har en central plats i detta sammanhang och bygger på att företaget har en realiserbar affärsidé där man kan skapa och utveckla relationer med kunder och sam­arbetspartners.

Affärsutvecklingen är beroende av och påverkar ofta stora delar av företaget, så som mål, strategi och den operativa verksamheten. Företaget måste ofta följa och agera på flera, ofta motstridiga faktorer i sin strävan mot att utveckla affä­ren. Detta medför att styrningen kontinuerligt måste anpas­sas till de spelregler och drivkrafter som råder inom företa­get och dess omvärld. Men de flesta företag saknar emeller­tid verktygen för att säkerställa en effektiv affärsutveckling. Olika initiativ tenderar att dra åt olika håll, vilket begränsar nyttan av genomförd affärsutveckling.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se