Förutsättningar för lyckad företagsintegration

Många företagsledningar tillämpar idag strukturell affärsutveckling genom förvärv av företag. Företagsledningen förväntar sig att kunna nå sina uppsatta affärsmål effektivare genom förvärvsstrategin än med organisk tillväxt. Affärsmål som ofta lyfts fram vid förvärv är att man vill erövra nya geografiska marknader, få fram kompletterande produkter, uppnå storskals-fördelar eller realisera andra rent taktiska affärsmål. Förvärven har efter några mellanår under lågkonjunkturen i början av 2000-talet ökat igen, trots att antalet rapporter om misslyckade integrationer under samma tids­period har ökat.

Det finns flera olika sorters analyser av företagsförvärv där man har undersökt hur framgångsrika företagsköpen har varit. Oavsett metod visar de flesta undersökningarna att bara 30-50 % av alla förvärv varit framgångsrika. Orsakerna för utebliven framgång kan framför allt härledas till de olika faserna som affären genomgår; d.v.s. den strategiska analy­sen före förhandlingen (välja rätt objekt), avtals- och för­handlingsfasen (skicklig förhandlare) och integrationspro­cessen (realisera synergimålsättningarna).

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se