Tjänsteinnovationer – ”add on” och start från ”scratch”

Det diskuteras mycket om tjänsteverksamhetens betydelse i dagens samhälle vilket bottnar i att den svarar för mer än 60 % av all samhällelig produktion. Sysselsättningsmässigt förekommer uppgifter om att 80 % av den yrkesverksamma delen av befolkning är sysselsatta med tjänster. I de svåra konjunkturförhållanden som exempelvis 2009 har denna betydelse accentuerats eftersom den visat på hur industrifö­retag med starkt utbyggd service för sina produkter – exem­pelvis Atlas Copco – kunnat klara sig förhållandevis bra i den ekonomiska nedgången genom att deras tjänstedel blivit extra betydelsefull. Samtidigt vet man förhållandevis lite om hur tjänster utvecklas – vare sig från scratch i ett noll-läge – eller genom successiv utveckling av befintliga tjänsteaffärer, självständiga eller kopplade till produkter. Det är dessa frå­gor vi skall behandla i detta avsnitt av handboken. Av peda­gogiska skäl tror författaren att det kan vara en fördel att behandla dessa frågor genom att starta med att beskriva hur tjänster utvecklas utifrån redan existerande produkter för att sedan gå över till de mer rena tjänstefallen. Författaren har erfarenhet från dessa frågor – dels från 20 år i svensk industri, dels en lika lång period från den akademiska värl­den – i bägge fallen i frågor sammanhängande med innova­tionsarbete inom produkter och tjänster.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se