Marknadsledarskap

Idag känner många företag sig hotade av konkurrenter som tar marknadsandelar genom att erbjuda lågt pris. Det finns också bolag som försöker ”skumma” marknaden och vinna högmarginalskunder. Företag idag är alltså hotade från två håll.

De senaste 10 årens forskning har undersökt hur vissa före­tag trots usel bransch eller dålig konjunktur har lyckats skapa god långsiktig lönsamhet1. Gemensamt för dessa före­tag har visat sig vara att de har gjort tydliga val om vad de är och inte är. De har sedan överfört förståelsen till enkla, tyd­liga koncept som styr alla satsningar och har därigenom fått effektiva organisationer som vet vilket värde man ska leve­rera till kunderna. Man kan säga att de har hittat sitt sätt att skapa värde för kunderna på ett för företaget lönsamt sätt. De har hittat sitt lönsamma läge.

I den här artikeln kommer jag att presentera en strategisk modell för marknadsledarskap med tre alternativa mark­nadsstrategier för att skapa just denna tydlighet. Den har tagits fram av amerikanerna Treacy & Wiersema2 och Hans Thornell3 har skrivit om den på svenska. Modellen påmin­ner om Michael Porters4 mer välkända modell från 80-talet med tre strategiska tillvägagångssätt (se bilaga 1 för en jäm­förelse). Enligt Treacys & Wiersemas modell kan man välja att specialisera sig på kundnärhet (med stort fokus på kun­den och service), produktledarskap (med stort fokus på egenskaper hos produkten eller tjänsten) eller operationell överlägsenhet (med stort fokus på kostnad). Jag kommer hädanefter oftast att kalla de tre strategierna eller dimensio­nerna för egenskaper, kostnad och service.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se