Affärsstyrningens betydelse för kundorientering

Företagsledningens ansvar är att kontinuerligt utvärdera de möjligheter och hot i omgivningen – och inom företaget – som påverkar verksamheten på kort och lång sikt. Utöver att kontinuerligt utvärdera om företagets vision och affärsidé är relevanta, skall företagsledningen också säkerställa att de strategier som beskriver företagets väg till framgång är ändamålsenliga och att de omsätts i praktisk handling. Genom att välja rätt strategier och säkerställa att dessa för­verkligas kan företaget nå sina mål.

Inom företaget finns det strategier på olika nivåer: Koncern­strategin beskriver hur koncernen avser att organisera sina bolag för att maximera bolagens gemensamma värde, affärs­strategin beskriver hur det enskilda bolaget (fristående eller i en koncern) avser att skapa lönsamhet och funktionsstrate­gierna beskriver hur t.ex. IT, HR och företagets försäljnings­arbete skall inriktas och prioriteras för att stötta intentio­nerna i den överordnade affärsstrategin.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se