Affärsekonomi

Affärsekonomi handlar om att styra och utveckla verksam­heten. Flertalet chefer och nyckelpersoner som inte är eko­nomer behöver behärska affärsekonomi för att hävda sina områden och delta fullt ut i ekonomiska resonemang om företagets utveckling. Kvalificerade säljare och inköpare behöver kunna tolka och resonera om affärskontakternas ekonomiska ställning.

Affärsekonomin skiljer sig från redovisningsekonomin. Bok­föring och kontonummer tillhör redovisningsekonomin. Den handlar om att dokumentera allt som hänt i ekonomin. Varenda krona måste redovisas och allt ska stämma i enlig­het med skatteregler god redovisningssed m.m. Ekono­merna måste behärska både redovisningsekonomi och affärsekonomi. För övriga chefer och medarbetare är det bara affärsekonomin som är viktig att behärska.

Affärsekonomin tittar framåt. Det handlar om att bedöma affärsmöjligheter, lägga planer och följa utvecklingen i det affärsekonomiska perspektivet. Det handlar om framtiden som man bara kan gissa om och göra mer eller mindre kvali­ficerade antaganden.

Affärsekonomi och redovisningsekonomi representerar två olika sätt att tänka.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se