Kundtillfredsställelse, Lönsamhet och Arbetsglädje

”Marknadsorientera” hela organisationen, inklusive produktionsapparaten i överensstämmelse med affärsideen och affärsutvecklingen. Definiera kun­derna – vilken standard ska gälla för effektivitet, kvalitet och service?

Vi är övertygade om att ni dels kan utveckla företagets effek­tivitet med minskade kostnader och större konkurrenskraft som följd, dels att ni med ett större och utvecklat medarbe­tarengagemang kan agera mer lyhört och kraftfullt mot marknaden och därmed öka företagets image. Detta bör göra företaget mer synligt för kunden. Eller om man så vill uttrycka det, öka attraktionskraften. Vidare vill vi som före­tagare väcka positiva känslor hos kunden eller användaren av varan, men självklart även de egna medarbetarna. (dvs image både utåt och inåt).

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se