Effektivt medarbetarskap och medarbetarskapsutveckling

Det är inte lätt att exakt ange när begreppet medarbetarskap började användas. Klart är att det som är innebörden i begreppet har börjat uppmärksammas för flera decennier sedan. Olika samhällsprocesser har ökade behov av att dele­gera ansvar och beslutsfattande nedåt i företags- och organi­sationsstrukturerna. Från att ha varit betraktade enbart som instrument för genomförande av ledningens strategier har anställda fått börja se sig själva som medagerande i verk­samhetsutvecklingen och medansvariga för verksamhetens resultat.

Denna omvälvande förändring har nu pågått i olika branscher i några decennier och är inte på något sätt fullt genomfört än. Den forskning som fokuserar på bland annat effektivitet visar klart att de verksamheter som genom sin arbetsorganisation och ledningsklimat understödjer väl­fungerande medarbetarskap uppnår bäst resultat och har mer frisk personal.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se