Författare

1.2.
 

Marie Alrutz
Marie är journalist med ekonomi, ledarskap och företag som främsta bevakningsområden.


Adam Alsén

Adam Alsén
Adam Alsén är en nyligen examinerad civilekonom. Han har studerat nationalekonomi på både Stockholms Universitet och The Chinese University of Hong Kong. Under studietiden har Adam även arbetat som konsult inom framförallt redovisning i flera olika branscher. Med stort intresse för siffror och kvantitativ analys är siktet nu inställt på en karriär inom business intelligence eller riskanalys. Samtidigt kommer arbetet med att hitta bättre lösningar för incitamentsprogram att fortsätta. mail: alsen.adam@gmail.com


Gia Gunilla Andermo Näsström

Gia Gunilla Andermo Näsström
Gia har skrivit två böcker: ”Vikingeffekten - Om svenskt ledarskap och lagarbete” 2008 och ”Svensk ledarskaps- och organisationskultur. Från vikingavisdom till nutidsperspektiv” 2014. Som skribent och frilansjournalist skriver hon gärna artiklar om segling och båtliv, men också om ledarskap, organisationskultur. Gia har arbetat som utvecklingskonsult och som projektledare med Skärgårdsprojekt, Verksamhetsutvecklande Vårdekonomiprojekt och med Arbetsglädjeprocesser ute på företag och förvaltningar i Stockholms län. Med en filosofie magister vid Stockholms Universitet med Engelska och Svenska (Nordiska Språk + Litteraturhistoria) i botten vidareutbildade hon sig och läste in Informationsteknik 20 poäng vid Journalisthögskolan, Företagsekonomi 10 p, Vuxenpedagogik 10 p vid Lärarhögskolan, Informationsbehandling ADB 20 p vid KTH. Utvecklande nätverk, erfarenhets- och idékonferenser har bidragit till ständig utveckling av ny kunskap. Kontakta Gia genom www.gia.nu eller Gunilla.Andermo@gmail.com

Marie Andervin
Marie arbetar som marknadsstrateg och hjälper företag att öka lönsamheten på sin kundstock. Vidare föreläser hon om kundutveckling, är huvudredaktör för Bonniers ledarskaps­handbok i Marknadsföring, www.transpromo.se samt www.marknadsstudion.se och driver konsultföretaget Andervin Consulting.

Matthias Aßmann
Matthias var tidigare MD och grundare av München-base­rade eastside GmbH, ett tyskt konsultföretag för över 30 internationella konsumentmärken, som t.ex. Peak Perfor­mance och Bosch Siemens Hausgeräte. Innan dess jobbade han med internationell marknadsföring hos Gore-Tex. Matthias är tysk och bor i Stockholm. Han är VD och grun­dare av Mandel Media AB med specialinriktning på varu­märkes & marknadsföringskonsulting. Matthias har en aka­demisk examen i handel och ekonomi från Justus Liebig Universität, Giessen, Tyskland, och var även undervisnings­förordnande på Ludwig Maximilians universitet i München, Tyskland. Skicka e-post till ma@mandel-consulting.com


Ivana Barbir

Ivana Barbir
Ivana Barbir är en nyexaminerad civilekonom från Stockholms Universitet. Hon har även studerat nationalekonomi och finans i Storbritannien. Parallellt med studierna har Ivana varit aktiv i olika studentföreningar och nätverk mellan studenter och företag. Hon har även praktisk erfarenhet som Financial Assistant där hon arbetat med danska, norska och svenska bolag. Ivanas mål är att arbeta med finansiell tillsyn och reglering. Tillsammans med Adam Alsén delar hon intresset att effektivisera incitamentsprogram. mail: ivana.barbir1990@gmail.com


Erika Bellander

Erika Bellander
Erika är PMP, Civ. Ing. inom flygteknik och Management­konsult, lärare och författare. Hon har utvecklat konceptet Vinnande flöden® för förståelse och utveckling av effektiva verksamheter. Företaget Bellwox AB startade hon 2004 och hon har även skrivit böckerna "Vinnande Flöden", 2007 och "Creating Winning Flows" (Pre-edition, 2012). Den första handlar om hur konceptet har kommit till och vad det inne­bär, den andra är en alldeles nyskriven Management-metod­bok hon tagit fram i samband med undervisning på KTH. Erika har en bakgrund med flera uppdrag bl.a. för Ericsson, SAAB och Vinnova och KTH i Södertälje där hon hade hand om en internationell Masterklass i Project Management och The Organisation and The Management System i flera år. Hon har även hjälpt mindre företag och hållit seminarier samt handleder examensarbeten på många företag. E-post till: erika.bellander@bellwox.se


Per Bång

Per Bång
Per är seniorkonsult hos Blue Consulting Group inom för­ändringsledning och verksamhetsutveckling. Han har tidi­gare arbetat i ledande befattningar som bl.a. VD, försälj­ningschef och produktchef, både som anställd och i egna företag. Det huvudsakliga angreppssättet för att nå mål, är att hjälpa andra att utveckla sig själva och sina färdigheter. Blue Consulting Group är ett oberoende företag inom stra­tegi- och managementkonsult-verksamhet. Arbetssättet for­mas, i varje enskild kundsituation, som ett svar på föränd­rade behov av strategisk rådgivning och genomförandestöd. Företaget är etablerat med bas i Stockholm och London. Skicka e-post till: per.bang@blueconsultinggroup.se.


Thomas Davidsson

Thomas Davidsson
Thomas har under sin karriär framförallt arbetat internationellt med miljöteknik, IT och medicinteknik. Han har en lång internationell erfarenhet i ledande chefsbefattningar inom bolag som Alfa Laval, MCI och Telia såväl som start-ups och medelstora bolag där han har haft VD-positioner såväl som styrelse- och ordförandeposter. Hans intresse och fokusområde har framförallt varit utveckling av  marknader såväl som bolag. De sista åren har han arbetat som ordförande för det ledande medicinteknibolaget Hotswap där e-hälsa är ett fokusområde. HotSwap Norden AB. Skicka e-post till: Thomas.Davidsson@hotswap.eu   www.hotswap.eu


Robert Elm

Robert Elm
Robert är VD och managementkonsult på IRM Business Innovation. Robert har i tidigare ledarroller på bl.a. Ericsson, ABB och Bombardier stor erfarenhet av affärs-, produkt- och ledarutveckling i både Europa och Asien. Idag kombinerar Robert entreprenörsskap med rådgivning och utbildning i strategisk affärsutveckling. Med affärsmodellen som grund är IRM Business Innovation ledande inom modern affärsarkitektur och ansvarar för utbildningen Certifierad Affärsarkitekt. Robert nås på robert.elm@irm.se.


Per Englund

Per Englund 
Per är managementkonsult med en lång erfarenhet både från linjebefattningar och som konsult. (Författare till arti­kel 12.7. Nyttorealisering). Skicka e-post till per.englund@gmail.com.


Anna Eriksson

Anna Eriksson
Anna Eriksson, ICF Professional Certified Coach, har en fil kand i beteendevetenskap med internationell vidareutbildning i coaching och ledarskap. Även auktoriserad teamcoachfacilitator av Team Coaching International. Coachat sedan börjat av 2000-talet. Tidigare verksam i forskningsprojekt på Stockholms universitet. Var chapterhost för ICF’s Stockholmsavdelning 2005-2006. Driver det egna företaget Avalona som erbjuder coaching för högre chefer och team.Kontakt: anna.eriksson@avalonacoaching.se, www.avalonacoaching.se


Kristofer Erlandsson

Kristofer Erlandsson 
Kristofer är pol mag och grundare av Process Simulation (www.processim.com) strategiska rådgivare i affärs-, före­tags-, nätverks- och organisationsutveckling med specialitet är att ”öva framtiden” genom simulering. Kristofer har en lång bana som expert och rådgivare på strategisk nivå i frå­gor om internationell handels- och näringspolitik, EU och strukturella förändringar i svenskt och europeiskt närings­liv. Han har varit VD för Tjänsteförbundet, Humanus Utbildning och The Competitiveness Institute. Skicka e-post till ke@processim.com.

Facilitatorhuset Karin Grönberg, Maria Eliasson och Pia Villför Lars­son
Vi leder förbättringsprocesser för möteskultur och håller kurser i effektiva möten både på grund- och fördjupnings­nivå. Vi jobbar även med mötescoaching på individ- och gruppnivå. Kontakta oss gärna på info@facilitatorhuset.se . Läs mer om möteskultur, facilitering och annat matnyttigt om möten på www.facilitatorhuset.se.

Staffan Gullander
Staffan är utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stock­holms universitet samt vid Columbia University i USA. Han har tjänstgjort i ledande befattningar i industrin, längst vid Atlas Copcos två största divisioner. Gullander har omfat­tande mångkulturell erfarenhet från utlandsvistelse i olika positioner i USA, Frankrike och Belgien. I den akademiska karriären har Staffan arbetat vid Stockholms universitet, som postdoc vid INSEAD i Frankrike och professor i MBA-programmet, och är nu vid Tekniska högskolan i Linköping som professor och chef för Ledarutvecklingsenheten CLU och samtidigt professor vid Stockholm School of Entrepre­neurship. Han har skrivit ett fyrtiotal böcker, artiklar och konferensbidrag. Staffan har utfört konsultuppdrag för ett flertal organisationer inom såväl industri som för EU och andra organisationer. Skicka e-post till staffan@gullander.se.


Mats Holmér

Mats Holmér 
Mats har utvecklat 11 olika ledarskapsutbildningar. Programmet Ledarskapets Dimensioner är översatt till flera språk, och används i mer än 10 länder på fem kontinenter. Programmen har använts av mer än 5000 personer. Personligen har Mats varit en ledande konsult för 1200 beslutsfattare, och spenderat mer än 20 000 timmar i enskilda sessioner. Från att ha arbetat med välkända börsnoterade företag och framträdande forskare har han byggt upp ett rykte för innovativa och effektfulla ledarskapsprogram som spänner över alla segment och branscher. Dessa främjar nya idéer, insikter och initiativ med en "stor och framtidsinriktad bild" syn på världen, som hjälper att leverera verkliga framsteg för några av de bästa ledare och organisationer i världen.  Mats har sagt så här:
”Vi har som ambition att regelbundet erbjuda ledare nya program för att utvecklas. Världen står och faller med sina ledare. Vi vill hjälpa till, med att inte bara få ledare att stå, utan att gå. Gå före mot framtiden, och skapa den framtid många kan ha glädje av.”
Kontakt med Mats: mats@holmermanagement.com


Lars Johansson

Lars Johansson
Lars är seniorkonsult inom Finance & Performance Manage­ment och är verksam som konsultchef på Acando Manage­ment Consulting. Han har tidigare arbetat som verksam­hetscontroller och affärsutvecklingschef. Han är civil­ekonom med inriktning mot ekonomistyrning och finansie­ring. Lars är en av författarna till boken "Mot Nästa Nivå – affärsverktyg för management". Skicka e-post till: lars.johansson@acando.com

Berndt Karsten
Berndt fungerar som Sirius Consulting Oy:s styrelseord­förande. Han har över 25 års erfarenhet som konsult i stora internationella konsultbyråer. Ansvarat för AT Kearneys globala enhet för skogsindustri i Bryssel. Han har lett stra­tegi-, affärs-, utvecklings- och organisationsutvecklingspro­jekt i en lång rad internationella företag. Han är specialise­rad på skogs-, metall- och processindustri. Berndt Karsten är diplomingenjör från Tekniska högskolan i Helsingfors, och har dessutom studerat företagsledning och juridik. Skicka e-post till berndt.karsten@siriusconsulting.fi.


Rolf Kenmo

Rolf Kenmo
Rolf arbetar sedan –99 främst med användning och utveck­ling av de egenutvecklade HumanGuide®-koncepten (86–) i det egna företaget Humankonsult AB (83–). Koncepten används för utveckling av individ/ledare, team och organi­sation samt rekrytering. Användare finns nu i Sverige, Brasi­lien och Schweiz. Kärnan i koncepten är ett personlighets­test baserat på L Szondis personlighetsteori. Testet finns tillgängligt på flera språk. Rolf har före –81 varit anställd hos Svenska Esso AB (nu Statoil AB) och Statskonsult AB. Mera information www.humanguide.eu .

Georg Krentzel
Georg är ekonomie doktor i internationellt management från Wirtschaftsuniversität Wien. Han har undervisat vid olika MBA-program och skrivit artiklar om strategi och marknadsföring. Georg är internationell partner för Global­praxis Group och har lett konsultuppdrag i mer än tjugo län­der på tre kontinenter för ledande företag som Coca-Cola, Vodafone, InBev, KLM m.fl. Vidare agerar han som strate­gisk rådgivare för Venture Partners som är specialiserat på affärsutveckling för mindre och mellanstora företag, framfö­rallt mellan Tyskland och Sverige. Skicka e-post till gkrent­zel@globalpraxis.co.


Anders Kron

Anders Kron
Anders har arbetat ett 30-tal år inom bank- och finanssektorn, både som linjechef (Procordia, Swedbank och Postgirot) och som konsult (Indevo, WM-data, Pharos och Ekan). Han har skrivit böcker, föreläst, hållit kurser och skrivit ett otal krönikor och artiklar. Du når Anders via mail: anders.kron@convendor.se . www.convendor.se


Linus Larsson

Linus Larsson
Linus är Senior Advisor & Partner på Blue Consulting Group och knuten till University of Buckingham. Linus Larsson har sedan början av 1990-talet varit inriktad på operationell strategi. Han är rådgivare till företag och organisationer i Sverige och internationellt. Linus är även författare och har utvecklat lean konceptet till att passa kunskaps- och infor­mationsintensiva verksamheter. Blue Consulting Group är ett oberoende företag inom strategi- och managementverk­samhet. Arbetssättet formas, i varje enskild kundsituation, som ett svar på förändrade behov av strategisk rådgivning och genomförandestöd. Företaget är etablerat med bas i Stockholm och London. Skicka e-post till:linus.larsson@blueconsultinggroup.se


Bo Lindman

Bo Lindman
Bo är en entreprenör med bred och långvarig erfarenhet som företagare, chef i linjeorganisation och som konsult inom marknadsföring och affärsutveckling. Bland annat har han drivit och utvecklat företag inom IT, detaljhandelsutveckling och bilbranschens eftermarknadssektor. Som linjechef har Bo bland annat haft roller som marknadsansvarig på affärs­områdesnivå inom Telia. Servicemarknadschef inom Fords återförsäljarnät och försäljningschef i IT-konsultbolag. Bo har också verkat som seniorkonsult under drygt ett decen­nium, där hans fokus legat på marknadsrelaterade frågor inom kundlojalitets- och servicestrategier, liksom merchan­dise management. Till detta hör också framtagande av kom­petensutvecklingsprogram inom dessa områden. Uppdrags­givarna har genom åren främst funnits inom detaljhandel, läkemedel, IT och motorbranschen. Bo är också verksam som frilansande motorskribent med bil- och teknikhistoria som specialitet. Vid sidan av detta har Bo en karriär som team principal och tävlingsförare i motorsporten. bo.l.lindman@telia.com


Håkan Lövén

Håkan Lövén
Håkan har i över 15 år arbetat dedicerat med personal- och organisationsutveckling. Utöver sin konsultativa roll är han också en uppskattad föreläsare och kursledare inom ämnen som performance och talent management, samarbete och personlig effektivitet.Kontakt: Löve'n Utveckling, Hakan@loven.se, www.loven.se

Mikael Häussling Löwgren
Mikael har arbetat som konsult, affärsman, entreprenör och verksamhetsutvecklare i svenska och tyska företag. Innan Mikael var med och grundade Venture Partners var han key account manager och senior management consultant på Acando AB, ett stort svenskt management- och IT-konsult­bolag, area sales manager och affärsutvecklare på Ericsson Energy Systems AB, säljbolagschef på Electrolux Deutsch­land GmbH. Karriären började som management trainee på IKEA Deutschland GmbH utanför Frankfurt. För Acando arbetade Mikael som managementkonsult med mer än tjugo företag och organisationer i mer än fem länder. På Acando var han ansvarig för en av Acandos fem största kunder, Vat­tenfall, och energisektorn. Skicka e-post till mikael.hausslinglowgren@venturepartners.se.


Stefan Moberg

Stefan Moberg
Stefan utbildades till skådespelare vid Scenskolan i Stockholm, men är numera huvudsakligen verksam som regissör och manusförfattare inom scen, film och interaktiva media. Förutom traditionella uppdrag inom dessa områden har han mer än tjugo års erfarenhet av samarbete med näringsliv, myndigheter, organisationer och utbildningsföretag. Åt dessa har han gjort allt från att handleda i personliga framträdanden till att formge och producera helaftonsföreställningar och event på givna teman. Stefan föreläser om presentationsteknik och hjälper både företag och individer att kvalitetssäkra viktiga framträdanden. Han ger kurser i kommunikation och kroppsspråk, samt hjälper olika verksamheter att hitta och formulera de betydelsebärande berättelserna. stefan@regissera.se www.regissera.se


Ulric Müllern-Aspegren

Ulric Müllern-Aspegren
Ulric driver företaget Aspegren Idé AB. Kärnverksamheten är att utveckla och marknadsföra affärsspel och utbildningar med affärsspelen som bas. Genom partnersamarbete har utbildnings- och konsultföretag fått specialanpassade utbildningar med affärsspelen. Affärsekonomispelen i olika versioner används i utbildningar och seminarier för företag i nästan alla branscher, offentlig verksamhet, högskolor och gymnasier. Ett annat utbildningsområde är Tidsspelet, som handlar om tidseffektivitet och leantänkande i kunskaps- och tjänsteföretag. De utvecklar också speciella spel på upp­drag av kunder. Skicka e-post till ulric@aspegren-ide.se.


Jonas Möller

Jonas Möller
Jonas har jobbat med försäljning sedan 1984 och har jobbat med försäljning nationellt och internationellt. Mestadels har han arbetat med komplex systemförsäljning. Utöver många år som säljare och säljledare har han jobbat med att träna säljare och konsulterat företagsledningar avseende försäljning och säljstrategier. Under åren har han även tagit fram ett antal verktyg för säljledning och säljutveckling som hjälper företag att bli mer effektiva i sitt säljarbete. Sedan 2002 har han utbildat några tusen personer inom försäljning varav drygt 500 genom personlig coachning vilka han följt under ca 1 års tid (totalt drygt 6 500 coachingtimmar). För kontakt; jonas@mollertrading.se, www.mollertraining.se

Nils-Göran Olve
Nils-Göran är adjungerad professor i ekonomisk styrning vid Linköpings universitet och även verksam som manage­mentkonsult. Han är docent från Handelshögskolan i Stock­holm och var i många år kursledare och lärare vid dess program för företagsledare liksom hos IFL, Civilekonom­föreningen och andra utbildningsarrangörer. Huvudtemat i hans arbete är hur ansvar och informationssystem leder till att strategier förverkligas. Han har även skrivit om detta i många böcker, varav några spritts även på engelska, span­ska, japanska, kinesiska, ryska m.fl. språk. Exempel är Balanced scorecard i svensk praktik (Performance Drivers), uppföljaren Framgångsrikt styrkortsarbete (Making score­cards actionable) samt Imaginära organisationer (Virtual Organizations and Beyond). Han är (tillsammans med Lars A Samuelson) redaktör för Controllerhandbokens senaste utgåva och en av initiativtagarna till ett nationellt forum för ekonomistyrning som startade sin verksamhet 2009 med Linköpings universitet som basorganisation (se www.iei.liu.se/ekonomistyrningsforum). Skicka e-post till nils-goran@olve.se.

Bengt G. Ottervik
Bengt har de senaste tjugo åren arbetat med att etablera, strukturera och utveckla internationella och multikulturella sälj- och distributionsföretag i Asien, Europa och USA. Ottervik, ekonom med internationell inriktning från Lunds universitet, har efter att ha innehaft ledande befattningar vid Swedish Match, IKEA och Skåne-Gripen arbetat som inhyrd företagsledare. Han har bl.a. varit Asienansvarig för Perstorp Flooring. Skicka e-post till bengt@ottervik.com.

Cecilia Ottervik
Cecilia, Juris kandidat och Filosofie kandidat i psykologi, har de senaste tio åren arbetat som konsult inom tjänstefö­retag både som chef och projektledare. Hon har sin bak­grund inom försäkringsbranschen och har haft olika chefs­befattningar inom Skandia, bl.a. som personskadechef i Malmö och skadechef vid Kgl. Brand i Köpenhamn.


Göran Pagels-Fick

Göran Pagels-Fick
Göran har länge arbetat med affärsutveckling och stra­tegifrågor med inslag av omvärldsanalys, framsyn och busi­ness intelligence (BI). Han forskade om beslutsstödssystem på sent 1970-tal vid IIASA i Österrike och på 1980-talet var han bl.a. chef för Advanced Business Applications inom Phi­lips Financial Business Systems. På 1990-talet var han som chef för ”Business Intelligence and Positioning” ansvarig för uppbyggnad av marknadsanalys och BI inom Ericsson Telecom, och publicerade en bok Business Intelligence – Om organisation, metoder och tillämpning. Han har före­läst om omvärldsanalys, strategiprocesser och BI på många MBA-program och var 1998–2001 Director, Public Affairs vid Ericssons European Affairs Office i Bryssel. Göran har ett starkt intresse för hur man utformar de processer som skall leda till beslut om affärsutveckling, strategi eller prio­riteringar och har varit coach och seminarieledare om detta hos flera företag och organisationer. 2002–2010 var Göran senioranalytiker vid VINNOVA med fokus på strategi och prioritering i forsknings- och innovationspolitik. 2010 och 2011 har Göran föreläst vid Stockholms Universitet i ”Omvärldsanalys”. Sedan 2011 arbetar Göran i det egna företaget BUSAD. Se www.busad.eu och skicka e-post till g.pagels-fick@busad.eu

Carl-Johan Petri
Carl-Johan är filosofie doktor från Linköpings universitet. Hans doktorsavhandling handlade om strategier och styr­ning av organisatorisk informationsförsörjning. Därefter har han skrivit en rad olika böcker och artiklar om strategi och verksamhetsstyrning, bland annat boken ”Making Scorecards Actionable – Balancing Strategy and Control” som ursprungligen kom ut i England 2003. Boken har över­satts till en rad olika språk. Däribland svenska, ryska, kine­siska och portugisiska. Carl-Johan arbetar som författare, föredragshållare och rådgivare till företag i frågor om stra­tegi och förändrad verksamhetsstyrning. Carl-Johan arbetar idag framförallt i England, med att införa balanserad verk­samhetsstyrning i den brittiska sjukvården, NHS. Skicka e-post till carl-johan.petri@makingscorecardsactionable.com.


Ann-Lis Pilbäck

Ann-Lis Pilbäck
Ann-Lis driver företaget KRUT Rekrytering & Utveckling sedan 16 år. Beteendevetare med inriktning på ledarskap, kommunikation och arbetsorganisation. Certifierad ICC coach, NLP, Mental Tränare och Utvecklingshypnos. Har tidigare bl a arbetat på Arbetslivsfonden och i affärsutvecklingsprojektet AKKA, Kristianstad. Arbetar med personal och organisationsutveckling med människan i centrum, är coach och mentor till chefer, utveckling av ledningsgrupper m m. Arbetar för bestående förändringar genom hjälp till självhjälp, ger utbildningar och kurser, bl a en 3-dagars kurs för att stärka enskilda ledares och medarbetares utveckling på sig själv och sin förmåga. Metoder är coaching, mental träning och konstnärliga metoder, som t ex målning. Har konstnärliga intressen och är bl a en hängiven målare. Är partner till Rilke International AB och samarbetar med Trygghetsrådet. Mer information: www.krutkompetens.se Skicka e-post till: ann-lis@krutkompetens.se


Jorge Lopez Quinones

Jorge Lopez Quinones
Jorge är Trend Analyst på ProSales Institute där han jobbar med omvärldsanalys och undersökningar inom B2B-försäljning. Han har flera års erfarenhet av research- och analysarbete, såväl i Sverige som internationellt, i företag som Kairos Future och Tobii Technology. ProSales är ett analys och rådgivningsföretag för chefer i B2B-företag som vill ha kunskap om hur man uppnår ökad försäljningseffektivitet. Mera information www.prosales.com eller e-post till: info@prosales.com.

Anita Radón
Anita är doktorand i företagsekonomi vid Stockholms uni­versitet. Hennes avhandling handlar om hur lyxvarumär­kesparadoxen hanteras av företag idag i och med influenser som internet, piratkopiering och produktplacering. Anita undervisar även i marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen där hon även handleder uppsatser om bland annat lyxvarumärken, mode, trender och konsumentbete­ende. Skicka e-post till ar@fek.su.se.

Anette Silvergran
Anette är seniorkonsult på Directa och har över 20 års erfa­renhet av strategi- och ledningsarbete både som chef och konsult. Hon har framförallt arbetat med att välja väg, driva förändringen och få hela organisationen med på spåret. Som chef har hon arbetat mycket med att anpassa en verksamhet och organisation till helt nya förutsättningar. Idag arbetar hon med både strategi- och förändringsprojekt och med ledarskapsutveckling. Anette är civilingenjör och har en fil.kand. i företagsekonomi.


Peder Sommehag

Peder Sommehag
Peder har en bred yrkesbakgrund med erfarenhet från bank (19år), IT/Management 2 år, webcasting (1år) och eget företagande (20år) har givit mig insikt och lärdomar i många branscher och lärt mig mycket om människor i olika roller. Han är resultatorienterad med stor erfarenhet av företag och företagsutveckling, förändringsprocesser, beteende, mentalträning, starta och driva eget företag skapande av lönsamma och respektfulla relationer (internt & externt).

Idag ligger företaget i framkant när det gäller koppla samman företagsutveckling, personlig utveckling och företagsekonomi för att snabbt och effektivt öka både lönsamhet och välbefinnandet i bolaget/organisationen. Swedish Business Creators har ett nära samarbete med 11 st mycket erfarna konsulter med varierande kunskapsområden för att kunna erbjuda helheten vid en förändring. Mycket fokus ligger idag på individanpassade ämnen för att utveckla människan i företaget/organisationen. Peder har startat en non profitable stiftelse Aqua Aid for Life. http://www.aquaaidforlife.se http://www.businesscreators.eu
Kontakt: peder.sommehag@businesscreators.eu

Sten Söderman
Sten är handbokens grundare och första redaktör som har arbetat som konsult för SIAR, Indevo, Svennerstål & Partner och Cap Gemini-gruppen och deltagit i många affärsutvecklingsprojekt. Stens arbete som affärsutveck­lingskonsult med uppdrag under drygt tjugo år i Sydosta­sien, Kina och Europa har gett honom en mycket bred erfa­renhetsgrund. Sten är numera verksam som professor i företagsekonomi vid Stockholms Universitet School of Busi­ness och ”Professeur invité” vid University of Luxembourg. Skicka e-post till sod@fek.su.se.


Annica Thorberg

Annica Thorberg
Annica har en lång bakgrund som marknadschef i olika företag i olika storlekar. Hon är grundare av Marketinghouse, 2009 som en av Sveriges första inbound marketing byråer. Och hjälper företag att öka sin leadsgenerering och tillväxt genom olika typer av inbound marketing tjänster. Annica Thorberg är certifierad B2B social media konsult, certifierad Inbound Marketing konsult och flitigt anlitad av företag som rådgivare och föreläsare. Hon är författare till en mängd eböcker inom inbound marketing och författare till boken LinkedIn för företag (kommer ut hösten 2015). Företaget är en Certified Gold Partner till Hubspot. Skicka e-post till annica@marketinghouse.se   Web: www.marketinghouse.se

Peter Tovman
Peter medverkar i ett flertal böcker och publikationer om affärsutveckling och finansiering. Peter är ekonom och licentiat i rättsvetenskap. Skicka e-post till peter.tovman@comhem.se.


Grazyna van de Voorde

Grazyna van de Voorde
Grazyna har arbetat som konsult med utveckling av personal och chefer i snart 25 år. Hennes kunder återfinns i både näringslivet och i den offentliga sektorn. I centrum för hen­nes professionella intresse har alltid varit mötespunkten mellan de strukturella ramarna för en verksamhet och män­niskors behov och förmåga att utföra meningsfulla uppgifter på ett effektivt sätt inom verksamhetens ramar. Med bred och djup erfarenhet samt utbildning från psykologlinjen, avancerade konsultutbildningar och kurser i företags­ekonomi är hon idag en efterfrågad konsult inom utveckling av medarbetarskap och nära ledarskap. Mer information hittar du på www.voorde.com. Skicka e-post till voorde@voorde.com.

Ralf Wahlsten
Ralf är Sirius Consulting Oy:s verkställande direktör. Han har 15 års erfarenhet som managementkonsult från områ­den som omfattar strategi, marknadsföring, affärsprocesser och inköp. Hans specialkunnande ligger inom skogsindustri, verkstadsindustri och telekommunikation. Han har tidigare jobbat hos Carta Booz-Allen & Hamilton, AT Kearney och Indevo i Norden, Europa och Asien. Ralf Wahlsten är diplo­mingenjör från Tekniska högskolan i Helsingfors.


Mikael Wallgren

Mikael Wallgren
Mikael har arbetat ca 20 år inom media- och IT-sektorn, bland annat på Norstedts Förlag, Liber och Dagens Nyheter samt som konsult. Numer arbetar han som leveransansvarig på Tieto Sverige AB. Han har föreläst, hållit kurser, skrivit böcker och artiklar bl.a. om projektmetodik, verksamhetsstyrning och IT-driven affärsutveckling. Du når Mikael via mail: mikael.wallgren@tieto.com


Katarina Widoff

Katarina Widoff
Katarina är civilekonom och har arbetat många år inom bank-, finans- och försäkringsbranschen samt hälsovården. Sedan 2004 driver hon Kommunikationsfabriken, www.komfab.se, som tar uppdrag inom kommunikation, projektledning, marknadsföring och events. Katarina är uppskattad föredragshållare och kursledare om att öka för­säljningen genom tydligare kommunikation och att bygga personliga kontaktnät. Koncerner mår bra av god kundvård, starkt varumärke, personal som mår bäst och effektivare möten. Från 2008 har KOMFAB verksamhet både i Stock­holm och Stocka (norra Hälsingland) och skapar möten för företag som vill visa upp sina varor och tjänster samt bygga upp sina kontaktnät, KOMFABs Nätverksträff med Mini­mässa i Stockholm, Gävle, Stocka och Sundsvall. Skicka e-post till katarina@komfab.se.


Roland Winqvist

Roland WinqvistRoland har mer än 30 års erfarenhet inom IT och Telekommunikationsindustrin, han har en lång internationell erfarenhet av att leda globala försäljningsorganisationer och driva innovation samt affärsutveckling. Han har tidigare haft ledande befattningar inom Hewlett-Packard, Sun Microsystems, 3Com och Digital Equipment Corporation. Roland är idag verksam som Partner & Senior Advisor på Blue Advisory Group i Stockholm.Epost: roland.winqvist@blueadvisorygroup.se