Inköpsavtal

När ett företag ska köpa en vara av ett annat företag kommer parterna att ingå ett avtal om köp. Enligt svensk rätt finns inga formkrav för sådana avtal, som därför kan ingås antingen muntligen eller skriftligen. Oavsett avtalets form kommer parterna ofta överens endast om de mest grundläg­gande kommersiella villkoren, som t.ex. pris och tidpunkt för leverans. Avtalets innehåll i övrigt kommer då att regle­ras av gällande rätt och om båda parter är näringsidkare är det i första hand köplagens regler som blir tillämpliga. Köp­lagens regler syftar till att tillvarata båda parters intressen för att i allmänhet främja och underlätta den allmänna omsättningen av varor. Köplagen är emellertid vad som bru­kar betecknas som dispositiv, vilket i princip innebär att om en viss fråga regleras i parternas avtal kommer bestämmel­sen i avtalet att gälla före reglerna i köplagen. Parterna har alltså möjlighet att själva disponera över innehållet i sitt avtal. Om parterna avser att utnyttja denna möjlighet och i detalj reglera villkoren för köpet bör för ändamålet upprät­tas ett särskilt skriftligt avtal.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se