Summarisk process

Om bolaget har en förfallen fordran på en privatperson eller ett annat bolag och denna fordran är obestridd, är det enk­laste sättet att få betalningsskyldigheten fastställd att ansöka om betalningsföreläggande. Handläggningen av en sådan ansökan sker hos Kronofogdemyndigheten, Summa­risk Process, som finns på fem orter i Sverige.

Ansökan ska göras hos kronofogdemyndigheten i den region där motparten, svaranden, har sitt hemvist. För bolag är det normalt den ort där styrelsen har sitt säte. För privatperson är det där han är bosatt. Ansökan får också göras hos krono­fogdemyndigheten i den region där egendom som tillhör svaranden finns eller där verkställighet annars lämpligen kan ske. Ansökan ska vara skriftlig och man kan ansöka på ett formulär som kan hämtas från www.kronofogden.se. Ansökningsavgiften faktureras sökanden om inget annat beslutas. Sökanden kan få högst 340 kronor i ersättning för eget arbete eller för ombudsarvode.

Tar kronofogdemyndigheten upp ansökan kommer svaran­den att föreläggas att yttra sig inom viss tid från det att ansökningen delgavs honom. Tiden får inte utan särskilda skäl bestämmas till mer än två veckor.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se