Skiljeförfarande

I affärstvister har parterna stor möjlighet att välja hur fram­tida eller pågående tvister ska lösas. Många svenska och internationella företag väljer skiljeförfarande istället för domstol. Skiljeklausul förekommer till exempel i många standardavtal. Medling är ett annat alternativ till domstols­process som på senare tid har blivit vanligare. Det förekom­mer också kombinationer av medling och skiljeförfarande. Valet av tvistlösningsform kan ha betydelse för företagets möjligheter att få tvisten prövad på fördelaktigast sätt. Där­för bör man i samband med att man ingår en affärsförbin­delse tänka igenom vilka typer av tvister som kan bli aktuella och vilken tvistlösningsform som är lämplig.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se