Processen i allmän domstol

Det stora flertalet kommersiella tvister slits i de allmänna domstolarna, tingsrätterna, hovrätterna och Högsta dom­stolen. Anledningen till att en tvist uppkommer kan bero på skilda förhållanden. Det kan till exempel handla om att en person kräver skadestånd av en annan person för att denne av vårdslöshet skadat egendom, eller det kan handla om att en uppdragsgivare anser att en anlitad konsult varit vårdslös och förorsakat ekonomisk skada. I affärslivet är den vanli­gaste anledningen troligen att parterna blivit oense om tolk­ningen av ett avtal. De flesta tvister görs upp av parterna i godo, många gånger med hjälp av advokater. Om en tvist inte kan lösas efter förhandlingar eller genom medling åter­står två möjligheter, att saken prövas i domstol eller i skilje­förfarande. Det senare alternativet förutsätter att parternas avtal innehåller en skiljeklausul eller att parterna kommer överens om att lösa tvisten genom skiljeförfarande. Även om en skiljeklausul finns kan parterna välja att slita tvisten i domstol. Däremot är allmän domstol inte behörig att pröva tvisten om part åberopar att avtalet innehåller en skiljeklau­sul.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se