Offentlig upphandling

Offentlig sektor upphandlar varor och tjänster för mycket stora belopp och bara i Sverige handlar det om ca 500 mil­jarder kr per år. Den offentliga sektorns upphandling styrs av detaljerade regler vilka bygger på EU-direktiv. Med hän­syn till att en stor del av marknaden berörs av dessa regler är de mycket viktiga, både för företag och för den offentliga sektorn.

Reglerna om offentlig upphandling är detaljrika och antalet frågor och situationer som kan uppstå i samband med offentlig upphandling är många. Tanken med denna artikel är därför att kortfattat redogöra för några av de frågeställ­ningar som erfarenhetsmässigt brukar uppkomma i sam­band med offentlig upphandling.

Artikeln beskriver översiktligt vad offentlig upphandling är, vilka som omfattas av reglerna och de viktiga principer som gäller för all offentlig upphandling. Artikeln kommer även att kortfattat redogöra för upphandlingens gång, inklusive olika former av upphandlingsförfaranden, vad en leverantör kan göra om han är missnöjd med en upphandling samt de nya reglerna om bland annat avtalsspärr, upphandlingsska­deavgift och ogiltigförklaring av ingångna avtal. De nya reg­lerna trädde ikraft den 15 juli 2010. Härtill behandlas kort sekretessfrågor i samband med upphandling. Avslutningsvis lämnas några praktiska tips på vad som är viktigt att tänka på i samband med ett anbudsförfarande.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se