Konkurrensrätt

Denna artikel redogör kortfattat för de centrala förbudsbe­stämmelserna i konkurrenslagen och Fördraget om Europe­iska Unionens Funktionssätt (i det följande EUF-fördraget), förbudet mot konkurrensbegränsande avtal (2 kap 1 § kon­kurrenslagen respektive artikel 101 EUF-fördraget) samt förbudet mot missbruk av dominerande ställning (2 kap 7 § konkurrenslagen respektive artikel 102 EUF-fördraget). Artikeln berör hur de svenska konkurrensreglerna förhåller sig till EU-rätten samt ger exempel på förfaranden som kan stå i strid med de centrala förbudsbestämmelserna.

Artikeln redogör vidare för bestämmelser om anmälnings­skyldighet för vissa företagskoncentrationer som aktualise­ras i samband med företagsförvärv och bildande av gemen­samma bolag.

Härutöver berörs kort bestämmelsen om förbud mot konkurrensbegränsande säljverksamhet.

Avslutningsvis beskrivs de sanktioner som kan komma ifråga vid brott mot konkurrensreglerna, inklusive platsun­dersökningar/”gryningsräder” samt några praktiska tips på vad som är värt att tänka på för att undvika överträdelse av reglerna. Även reglerna om statligt stöd beskrivs kort.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se