Värdeöverföringar enligt aktiebolagslagen

Aktieägarna till ett aktiebolag är inte personligen ansvariga för bolagets skulder. Detta innebär – till skillnad för vad som gäller för delägare till handelsbolag och komplementärer i kommanditbolag – att endast bolagets tillgångar kan tas i anspråk för att betala bolagets skulder. För att skydda bola­gets borgenärer och minoritetsaktieägare från att aktieä­garna fattar beslut som innebär att bolagets förmögenhet försvinner eller minskas på ett otillbörligt sätt innehåller aktiebolagslagen så kallade kapitalskyddsregler. Reglerna syftar till att skydda bolagets kapital och innebär i stora drag att bolagets möjlighet att vederlagsfritt minska tillgångarna eller öka skulderna begränsas.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se