Stiftelser

Av stiftelselagen (1994:1220) (”SL”) framgår att det finns fyra olika stiftelseformer, den vanliga stiftelsen och tre särskilda former; insamlingsstiftelser, kollektivavtalsstiftelser samt pensions- eller personalstiftelser. Stiftelselagen omfattar dock inte alla former av stiftelser, exempelvis regleras vissa pensions- och personalstiftelser i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m. (tryggandelagen, TrL).

Denna artikel kommer endast beröra s.k. vanliga stiftelser och insamlingsstiftelser. Anledningen till detta är att dessa stiftelseformer är vanligast förekommande i Sverige.

Det stora flertalet stiftelser är s.k. vanliga stiftelser som omfattas av bestämmelserna i stiftelselagen. Den vanliga stiftelsen kan i sin tur delas in i två undergrupper, avkastningsstiftelser och verksamhetsstiftelser. Insamlingsstiftelser har blivit allt vanligare under senare år. Avgörande för vilken kategori en viss stiftelse tillhör är på vilket sätt den självständiga och självägande förmögenheten som utgörstiftelsen har skapats.

I denna artikel kommer skillnader och likheter mellan dessa två stiftelseformer att kartläggas.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se