Likvidation

Likvidation är en strukturerad form för att avveckla ett aktiebolag. En likvidation innebär att ett bolag avyttrar samtliga tillgångar och betalar alla sina utestående skulder. Den överskjutande behållningen fördelas därefter mellan aktieägarna i proportion till deras ägarandel. Likvidations­processen hanteras av en för ändamålet utsedd likvidator och regleras i stor utsträckning av aktiebolagslagen (2005:551). Likvidationen kan antingen göras på frivillig väg genom att bolagsstämman beslutar att bolaget ifråga ska lik­videras (frivillig likvidation) eller på grund av att lag eller annan bestämmelse tvingar bolaget att träda i likvidation (tvångslikvidation).

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se