Förbudet mot närståendelån och förvärvslåneförbudet

Aktiebolagslagen innehåller två förbud för aktiebolag att lämna lån. Det ena förbudet avser penninglån från aktiebo­lag till närstående (”Förbudet mot närståendelån”) och det andra förbudet avser lån som syftar till att låntagaren skall nyttja lånet till att förvärva aktier i det långivande bolaget eller överordnat bolag i samma koncern (”Förvärvslåneför­budet”). Förbuden har tillkommit för att det inte ansågs vara förenligt med aktiebolagslagstiftningens grunder att en per­son som inte är personligen ansvarig för aktiebolagets skul­der helt fritt skall kunna förfoga över bolagets tillgångar. Lagstiftaren ansåg att det är viktigt att bolagets ekonomi hålls åtskilt från aktieägarnas och företagsledningens eko­nomier.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se