Associationsformer

Denna artikel syftar till att beskriva de vanligaste associa­tionsformerna enligt svensk rätt och tydliggöra skillnaderna mellan dem. Eftersom aktiebolag behandlas i en separat artikel kommer vi endast att beröra denna associationsform vid jämförelser med andra associationsformer.

Med association menas juridiska personer1 och andra sam­manslutningar av civilrättslig art. Det är två förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en association skall före­ligga, dels ett avtal om samverkan och dels ett för de avta­lande gemensamt ändamål, t ex att generera vinst. Några personer skall med andra ord ha gått samman för att till­sammans uppnå ett resultat. Det är det gemensamma ända­målet som utmärker associationerna, vilket saknas vid andra former av samverkansavtal, t ex anställningsavtal och hyresavtal. Både bolag och föreningar uppfyller dessa båda rekvisit (bortsett från enmansaktiebolag). Men för att ett bolag skall föreligga måste ytterligare ett rekvisit föreligga, nämligen att de som bildar bolaget skall vara förpliktade att på något sätt bidra till förverkligandet av det gemensamma ändamålet, t ex med pengar eller genom arbetsinsats. För att en förening skall föreligga krävs inte någon förpliktelse att bidra till det gemensamma ändamålet, men det finns inget som hindrar att en sådan förpliktelse förekommer även i en förening.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se