Personuppgiftslagen – en översikt

Personuppgiftslagen (”PuL”) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integri­tet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Per­sonuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU genom det s.k. dataskyddsdirektivet. Övriga EU länder har alltså liknande lagar.

I PuL finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Som huvudregel gäller krav på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rätt­telse av felaktiga uppgifter. Den som ensam eller tillsam­mans med andra bestämmer ändamålen med, och medlen för, behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsan­svarig. Företag, myndigheter, föreningar, och andra kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se