Marknadsföring

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre markna­den som trädde i kraft den 12 december 2007 fick EU en gemensam lagstiftning för marknadsföring. Medlemsstater­nas nationella marknadsföringslagar skall ersättas med gemensamma bestämmelser om marknadsföring. I Sverige genomförs direktivet genom en ny marknadsföringslag (”MFL”) som trädde i kraft den 1 juli 2008.

Syftet med den nya MFL är, liksom tidigare, att skapa ett skydd för konsumenter och näringsidkare mot otillbörlig marknadsföring. Lagen tar sikte på att skydda konsumen­ters och näringsidkares ekonomiska intressen. För närings­idkare innebär lagen även ett skydd mot illojal konkurrens från andra näringsidkare.

Avsikten med denna artikel är att beskriva de allmänna krav som ställs på näringsidkare vid marknadsföring, riktad mot svensk publik och den svenska markanden, i MFL och andra närliggande lagar, utan att därmed göra anspråk på att ge en heltäckande bild av marknadsrätten.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se