Samgående genom fusion

Fusion är ett samgående av aktiebolag varvid ett bolag upp­hör att existera då dess tillgångar och skulder övertas av ett annat bolag.

Bestämmelser om fusion finns i aktiebolagslagen. Dessa bestämmelser är begränsade till att avse fusioner mellan svenska aktiebolag1 och tillåter inte fusion mellan ett aktie­bolag och någon annan associationsform, såsom handelsbo­lag eller ekonomisk förening. Sådana samgåenden måste därför ske på annat sätt än genom fusion enligt aktiebolags­lagen.

Aktiebolagslagen reglerar två former av fusion. Den första formen kallas ”absorption” och innebär att ett eller flera aktiebolag uppgår i ett annat aktiebolag och den andra for­men är ”kombination” som innebär att två eller flera aktie­bolag förenas genom att bilda ett nytt aktiebolag. Enligt lagen kallas ett bolag som upphör genom fusion ”överlå­tande bolag” och ett bolag som övertar tillgångar och skulder från ett överlåtande bolag ”övertagande bolag”.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se