Förvärv på aktiemarknaden

Förvärv på aktiemarknaden skiljer sig avsevärt från förvärv som sker ”utanför börsen”. Ett förvärv på aktiemarknaden karakteriseras av att förvärvet inte är förhandlat mellan köparen och säljarna av det bolag som är föremål för ett köp (bolaget brukar kallas ”målbolaget”). Säljarna är heller inte en homogen grupp personer och deras intressen kan skilja sig åt väsentligen. Ett annat särdrag är att bolaget som avses förvärvas (målbolaget) är noterat på en börs (Stockholms­börsen eller Nordic Growth Market NGM), en auktoriserad marknadsplats (d.v.s. en börsliknande reglerad handelsplats såsom Aktietorget) eller annan icke reglerad marknadsplats (t.ex. First North som drivs av Stockholmsbörsen eller Nordic MTF som drivs av Nordic Growth Market NGM). Typiskt sett riktar köparen ett erbjudande till samtliga aktie­ägare i det noterade bolaget och säljarna (aktieägarna) kan välja att anta eller förkasta erbjudandet. Aktieägare som uppnår 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad (d.v.s. en börs eller auktoriserad marknadsplats) är dessutom skyldig att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt).

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se