Hyresgästers ställning vid fastighetsöverlåtelser

Som konstaterats i artikel 7.1 Hyresrätt är tillgången till en verksamhetslokal ofta direkt avgörande för en kommersiell aktörs verksamhet. Mot bakgrund av detta behandlar artikel 7.1 rättigheter och skyldigheter inom hyresförhållandet. I många fall kan dock en god affärsrelation mellan hyresgäst och hyresvärd vara minst lika värdefull som hyresavtalet i sig. För hyresgästen kan en bra hyresvärd och en god affärsrelation t ex förbättra hyresgästens långsiktiga utveckling, vilket i sin tur kan motivera en högre hyresnivå.

Eftersom affärsrelationen är en viktig del av hyresförhållandet kan partsbyten få stora konsekvenser, även om villkoren i hyresavtalet är oförändrade. Partsbyte på hyresgästsidan behandlas i artikel 7.1.

Denna artikel behandlar situationen då en hyresvärd, tillika fastighetsägare, överlåter sin fastighet. För hyresgästen uppkommer t ex frågan om denne har rätt att fortsätta hyra lokalen av den nya ägaren på samma villkor. För den nya fastighetsägaren kan det bli aktuellt med förändrade hyresvillkor och byte av hyresgäster. Reglerna om hyresgästers ställning vid fastighetsöverlåtelser kan därmed få såväl legala som affärsmässiga konsekvenser och är därmed något som både hyresgäster och hyresvärdar bör känna till.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se