Fastighetsköp

Hela Sverige är indelat i fastigheter, med undantag för om­råden vid allmänt vatten såsom Östersjön och större sjöar, som inte har någon ägare. Fastigheterna i Sverige beräknas ha ett samlat värde om ca 2 500 miljarder kronor, eller an­norlunda uttryckt, anses svara mot hela 80 % av Sveriges BNP. Många av dessa fastigheter ägs och förvaltas av stiftel­ser, föreningar, bolag eller myndigheter, som därmed kom­mer i kontakt med fastigheter i sin verksamhet på ett eller annat sätt. Antingen utgör fastighetsägande i sig själva verk­samheten, eller så behövs en eller flera fastigheter för verk­samheten som sådan. Frågor om vad som gäller vid köp av fastigheter kan vara många och juridiskt invecklade. Advo­katfirman Lindahl, via sin fastighetsrättsgrupp, har stor er­farenhet av fastighetstransaktioner och kan därmed bistå med specialistrådgivning i dessa frågor.

Denna artikel behandlar såväl det ordinära fastighetsköpet, där det är en fastighet som är föremål för transaktionen, s.k. direkta fastighetsköp och det indirekta fastighetsköpet, dvs. då en fastighet förvärvas genom överlåtelse aktierna eller andelarna av ett fastighetsägande bolag till det förvär­vande bolaget. I artikeln jämförs skillnaderna mellan trans­aktionstyperna samt vissa av de för- och nackdelar som finns. I fokus för artikeln är alla de delar som ingår i köpe­processen, från det initiala prospektet till undertecknande av köpebrev eller överlåtelseavtalet och tiden därefter. Värt att uppmärksamma läsaren på är att artikeln inte gör anspråk på att vara en fullständig redogörelse för de olika ingående moment som kan förekomma vid en fastighets­transaktion. Oftast berörs frågor översiktligt, i vissa fall djupgående och vissa frågor, som inte är centrala och vanligt förekommande vid transaktioner, berörs inte alls.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se