Något om arbetsgivares förhandlings- och informationsskyldighet

Inför många av de beslut som en arbetsgivare fattar i sin dagliga verksamhet är arbetsgivaren enligt lag skyldig att förhandla med olika fackliga organisationer. Arbetsgivaren har också en lagstadgad skyldighet att löpande hålla fackför­eningarna informerade om sin verksamhet och personalpo­litik. De närmare bestämmelserna härom finns i lagen om medbestämmande i arbetslivet, i dagligt tal kallad medbe­stämmandelagen eller MBL. Förhandlingar enligt MBL bru­kar därför kallas MBL-förhandlingar.

I denna artikel ges en närmare redogörelse för arbetsgiva­rens förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL. Reglerna gäller oberoende av i vilken form (aktiebolag, han­delsbolag, enskild firma eller annan form) arbetsgivaren bedriver sin verksamhet. Artikeln omfattar dock inte de sär­skilda regler och överväganden som kan aktualiseras för den offentliga sektorn.

En arbetsgivare som inte fullgör sin förhandlings- och infor­mationsskyldighet riskerar att få betala kännbara skade­stånd. Det är därför viktigt för arbetsgivaren att känna till reglerna i MBL och veta när de aktualiseras.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se