Skadestånd

Krav på ersättning i form av skadestånd kan uppkomma såväl inom som utom avtalsförhållanden. Inom ett avtalsför­hållande kan typiskt sett skadeståndsskyldighet tänkas upp­komma om en eller flera av avtalsparterna inte handlar i enlighet med det överenskomna och detta leder till skada för motparten. Exempel på en avtalsrättslig situation då skade­ståndsskyldighet kan aktualiseras är då leverans eller betal­ning för en köpt vara inte utförs inom avtalad tid. Normalt syftar skadeståndet till att kompensera den skadelidande på så sätt att denne hamnar i samma situation som om skadan aldrig hade inträffat. Med andra ord är skadestånd enligt svensk rätt reparativa och kompensatoriska.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se