Introduktion

1.1.
 

Advokatfirman Lindahl har genom ett samarbete med Bon­nier Ledarskap fått i uppdrag att sammanställa en praktisk titel som täcker affärsjuridikens alla cen­trala områden. Lindahl är en fullservicebyrå som har väl utvecklad specialistkompetens inom varje rättsområde som avhandlas. Vi har haft ambitionen att nyttja detta maximalt genom att låta varje enskilt kapitel författas av jurister med specialkompetens och särskild erfarenhet inom sitt respektive område. Redaktionskommittén och samtliga författare beskrivs i korthet med bakgrund och erfarenhet – kommittén nedan och de enskilda författarna efter respektive kapitel.

1. Syfte

I såväl större som mindre företag uppkommer i princip dag­ligen frågor med juridisk anknytning. Vissa frågor kan vara mer vardagliga, medan andra kan ha större betydelse eller rent av vara av avgörande betydelse för företagets verksam­het. Frågorna spänner också över en rad olika områden. Det kan röra sig om vilken associationsform som bör väljas när ett nytt företag startas, vad man bör tänka på i bolagets marknadsföring, hur bolaget går till väga när det blivit instämt vid domstol eller vilka åtgärder som kan vidtas när en kund inte betalar sina fakturor, för att endast nämna några exempel. Vissa frågor eller beslut kan vara av mer kommersiell natur, men inte desto mindre är de beroende av att den rättsliga ramen beaktas och hanteras på ett korrekt sätt.

Inte sällan är förhållandena, som t.ex. en företagsledning ställs inför, komplexa och aktuella regelverk svårtillgäng­liga. Därtill kanske beslut eller åtgärder brådskar. I dessa situationer är det ofta lämpligt att en på området kunnig jurist anlitas. I andra kanske mer vardagsnära situationer kan det emellertid vara tillräckligt att känna till de grundläg­gande reglerna inom ett visst område. Under alla förhållan­den är det alltid en styrka i förhandlingar med olika motpar­ter eller vid beslut och åtgärder internt i företaget, liksom vid kontakterna med anlitade externa jurister, att ha viss kun­skap om de regler som i olika situationer aktualiseras. Det är både en fråga om att investera i förutsägbarhet och om att ha ordning och reda i sitt företag.

2. Användning

Denna titel riktar sig framförallt till företagsledare, verkställande direktörer, styrelseledamöter och andra per­soner i olika befattningar som i sitt dagliga arbete ställs inför frågor eller problem av juridisk karaktär, men som saknar djupare juridiska kunskaper.

Affärsjuridik spänner över affärsjuridikens samtliga huvud­områden och syftar till att ge en god översikt över gällande rätt på de olika områdena. Vår förhoppning är att handbo­ken även skall utgöra ett bra stöd för användaren i den löpande verksamheten och på ett lättillgängligt sätt besvara vanligt uppkommande juridiska frågor.

För att fylla sitt syfte har den för­fattats med utgångspunkt i vanligt förekommande praktiska situationer och frågeställningar. I syfte att undvika vanliga misstag uppmärksammar vi dig som läsare på olika risker samt lämnar praktiska tips på hur olika frågor och situationer lämpligen kan hanteras. I artiklarna ges också en rad olika exempel på användbara standardklausuler och andra standardformuleringar som dessutom kommenteras närmare.

Det bör dock understrykas att en framställning av den här typen aldrig kan göras helt uttömmande eller behandla alla de situationer som kan uppkomma i affärslivet. Omständig­heterna i olika enskilda fall kan variera och två liknande situationer kan i själva verket ibland vara att bedöma helt olika. Försiktighet bör även iakttas vid användandet av stan­dardformuleringarna, då dessa ibland behöver anpassas till situationen ifråga för att vara lämpliga. Råder det osäkerhet om vad som gäller i en viss situation är vår rekommendation att frågan stäms av med en kvalificerad jurist.

3. Uppdateringar

Handboken hålls aktuell genom löpande uppdateringar under året. Uppdateringarna kommer dels att omfatta ny och ändrad lagstiftning och rättspraxis som ersätter inaktu­ella delar, dels bestå i kompletterande avsnitt genom vilka de tidigare avsnitten successivt byggs ut.

4. Experterna

Arbetet med Affärsjuridik leds av en redaktion bestående av nedanstående personer.


Lars-Henrik Andersson

Lars-Henrik Andersson

Lars-Henrik Andersson, advokat och delägare, verksam på Lindahl sedan 1994. Han arbetar främst med företagstrans­aktioner, rekonstruktioner av företagsgrupper och enskilda företag. Lars-Henrik arbetar även med löpande rådgivning kring associationsrätt och corporate governance. lars-henrik.andersson@lindahl.se


Pierre Pettersson

Pierre Pettersson

Pierre Pettersson är advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl där han är verksam sedan 2001. Under 2005 arbe­tade Pierre en period på Swedbank, avdelningen för speci­alengagemang, och 2007 tjänstgjorde han på advokatbyrån ReedSmith i London. Pierre arbetar med särskild inriktning mot framförallt insolvensrätt och bank- och finansieringsju­ridik och har mångårig och omfattande erfarenhet av kon­kurser och företagsrekonstruktioner i såväl mindre som större bolag och koncerner samt av både svenska och inter­nationella förfaranden. Han förordnas fortlöpande som konkursförvaltare och som företagsrekonstruktör av dom­stolarna samt av Bolagsverket som likvidator. Därutöver biträder han också fordringsägare och tar tillvara deras intressen såväl i konkurser som i frivilliga och formella rekonstruktioner, liksom bolagsföreträdare i ansvarsfrågor och företag i tvister om återvinning etc. Vid sidan av dylika förordnanden och klientrådgivning håller Pierre också utbildningar och föreläsningar om företag i kris och obe­stånds- och ansvarsrelaterade frågor.pierre.pettersson@lindahl.se


Monika Hager

Monika Hager

Monika Hager är advokat och verksam på Advokatfirman Lindahl sedan 2004. Hon tillhör Lindahls corporate finance grupp och arbetar huvudsakligen med företagsförvärv och bolagsrätt, däribland kapitalanskaffning, incitamentspro­gram och styrelsefrågor, men har även flera års erfarenhet av finansieringar och säkerhetsrätt. Förutom en jur. kand. examen har Monika en civilekonomexamen från Stock­holms universitet. Innan Monika började på Lindahl full­gjorde hon sin tingsnotariemeritering vid Nacka tingsrätt. Under 2008 arbetade hon på advokatbyrån Allen & Overy LLP i London. monika.hager@lindahl.se


David Wendel

David Wendel

David Wendel är verksam som biträdande jurist på Lindahls Stockholmskontor sedan 2013. Han tillhör Lindahls Bank- och finansgrupp och är särskilt inriktad mot insolvens- och sakrätt. Förutom juristexamen från Stockholms universitet har David läst nationalekonomi vid Lunds universitet. david.wendel@lindahl.se

5. Kontakt och kommunikation

När det gäller frågor kring abonnemang beträffande denna eller andra titlar kontakta:

Bonnier Ledarskap
SE-113 90 Stockholm

Kundtjänst
Tfn. 08-409 320 10
kundservice@bonnierledarskap.se
bonnierledarskap.se

6. Villkor

Uppsägning

Alla titlar från Bonnier Ledarskap säljs som licenser, som förnyas årligen. De kan skriftligen sägas upp när som helst under licensperioden, dock senast 30 dagar före periodens slut, annars förnyas licensen automatiskt ytterligare ett år. Utebliven betalning räknas ej som avslut.

Överlåtelse

Licensen kan överlåtas till en kollega under den avtalade perioden. Meddela vår kundservice på 08-736 31 77.

Kontakt

För frågor som rör din licens, faktura, adressändring eller liknande, kontakta kundservice på 08-736 31 77 eller info@bonnierledarskap.se