Författare

1.2.
 

Martin Agell
Martin är advokat och verksam vid Lindahl sedan 2007. Han har flerårig erfarenhet av arbetsrätt och tvistelösning från arbetsgivarorganisationer och advokatverksamhet.

Ginta Ahrel
Ginta, advokat, är verksam på Lindahl i Stockholm sedan 2006. Hon arbetar huvudsakligen med svensk och internationell tvistelösning samt kommersiella avtal. Ginta har även erfarenhet av att arbeta med företagsöverlåtelser och bolagsrätt samt allmän rådgivning inom områdena för avtalsrätt och internationell handel. Hon är medlem i Lindahls Östeuropagrupp och fokuserar på rådgivning till baltiska och ryska klienter.

Felix Boman
Felix är verksam som biträdande jurist vid advokatfirman Lindahl. Han ingår i Stockholmskontorets arbetsgrupp för Kapitalmarknad och publik M&A, och arbetar med affärsju­ridik med inriktning mot bolagsrätt och aktiemarknadsrätt.

Merit Berlips Persson
Merit är advokat och verksam på Lindahl sedan 2008. Hon arbetade tidigare som domare på Patentbesvärsrätten och dessförinnan på advokatbyråer i Stockholm och London. Merit arbetar i Lindahls IP-grupp med särskild inriktning på varumärken, patent, mönster, upphovsrätt, marknadsrätt och tvistelösning.

Josefin Elf
Josefin är advokat och verksam på Lindahl sedan 2009. Hon arbetade inledningsvis på Lindahls varumärkes- och mönsteravdelning, men tillhör sedan 2011 kontorets fastighetsgrupp.

Hanna Ericson
Hanna är advokat och verksam på Lindahl i Stockholm sedan 2007. Hon ingår i Lindahls specialistgrupp för bank och finans och arbetar särskilt med inriktning mot insolvens- och sakrätt.

Olof Hallberg
Olof är advokat och verksam på advokatfirman Lindahl i Stockholm sedan 2000. Olof arbetar med särskild inriktning mot fastighetsrätt och kommersiell hyresrätt. Olof har mångårig erfarenhet av hyresrätt och lämnar löpande biträde åt företag i samband med upprättande av hyresavtal och förhandlingar. Bland uppdragsgivarna finns såväl hyresvärdar som hyresgäster.

Robert Hansson
Robert är delägare och verksam vid Lindahl sedan 1995. Han anlitas ofta i samband med företagsöverlåtelser och är även särskilt verksam inom börs- och värdepappersrätt, kapitalmarknadsjuridik, bank- och finansrätt samt bolags­rätt. Han är också ordförande i Lindahls kompetensgrupp för corporate finance.

Elisabeth Hoffnell
Elisabeth är advokat och verksam på Lindahl sedan 2005. Efter jur. kand. vid Lunds universitet studerade hon mastersutbildningen LL.M. in Innovation, Technology and the Law vid Edinburgh University, Skottland. Närmast före Lindahl var hon tingsnotarie vid Lunds tingsrätt. Elisa­beth ingår i Stockholmskontorets arbetsgrupp för TMT (Teknologi, Media och Telecom) och är även med­lem i kompetensgruppen för immaterialrätt. Hon arbetar till stor del med immaterialrätt, marknadsrätt, medierätt och IT-rätt.

Therese Isaksson
Therese, advokat, är verksam på Lindahl sedan 2000 och delägare sedan 2008. Hon arbetar huvudsakligen med svensk och internationell tvistelösning samt immaterialrätt. Therese ger löpande rådgivning och är ombud i domstols­processer vid allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och Marknadsdomstolen samt i svenska och internationella skiljeförfaranden. Hennes erfarenhet av skiljeförfaranden avser exempelvis ad hoc-förfaranden enligt lagen om skilje­förfarande och UNCITRAL:s regler samt institutionella för­faranden enligt Stockholms Handelskammares, Finska Handelskammarens och Internationella Handelskamma­rens skiljedomsregler. Tidigare publikationer inkluderar Practical Law Company (PLC) Dispute Resolution Hand­book, Swedish chapter (2006-2009), International Bar Association (IBA) Handbook on Privilege & Confidentiality, Swedish chapter (2012) och Arbitration in Sweden (2011).

Håkan Johansson
Håkan tog sin jur kand examina vid Uppsala universitet 2008. Han är verksam som biträdande jurist på Lindahls varumärkes- och mönsteravdelning sedan 2011 och arbe­tade dessförinnan bl.a. på Patent- och registreringsverket.

Linda Lausson
Linda är advokat och verksam på Lindahl sedan 2006. Linda ingår i Stockholmskontorets grupp för Corpo­rate Finance och är särskilt inriktad på företagsöverlåtelser och allmän bolagsrätt samt har särskild erfarenhet av kon­kurrensrätt. Innan sin anställning på Lindahl så var Linda praktikant i Europaparlamentet samt FN:s Krigsförbry­tartribunal i Haag.

Johan Lindberg
Johan är advokat och delägare och har varit verksam på advokatfirman Lindahl i Stockholm sedan 2008. Johan är specialiserad på fastighetsbranschens juridik samt miljörätt. Han har särskild erfarenhet av fastighetstransaktioner, fast­ighetsfinansiering / fastighetsrenting och allmän fastighets­rätt, inklusive hyresrätt och entreprenadrätt, men även omfattande erfarenhet avseende markexploateringsfrågor samt frågor om miljöskador (förorenad mark m.m.), energi/infrastruktur och vattenverksamhet.

Johanna Nilsson
Johanna är verksam som biträdande jurist vid Lindahls kon­tor i Stockholm sedan 2009 och ingår i kontorets arbets­grupp för Corporate Finance. Johanna avslutade sin jur. kand. vid Stockholms universitet 2007 och har under 2007–2009 varit notarie vid Stockholms tingsrätt.

Annalena Nordin
Annalena är advokat och verksam på Lindahl sedan 2009. Annalena arbetar på Lindahls varumärkesavdelning och arbetar främst med frågor kring varumärkes- och mönster-/designrätt.

Kjell Olsson
Kjell är advokat och delägare och har varit verksam på Lin­dahl sedan 2000. Han arbetade innan dess under 15 år som försäkringsjurist. Kjell arbetar främst med kommersiella tvister och skiljeförfaranden, företrädesvis inom skade­stånds- och försäkringsrätt. Han har omfattande erfarenhet av processer i samtliga domstolsinstanser. Kjell anlitas även som skiljeman inom nämnda rättsområden.

Carl Christian Rösiö
Carl Christian är verksam på Lindahls kontor i Stockholm sedan 2009. Han ingår i kontorets arbetsgrupp för Corpo­rate Finance och arbetar med allmän affärsjuridik. Carl Christian har läst specialkurser och skrivit sitt examensar­bete inom sjörätt och sjöförsäkring. Han är även verksam i Stockholmskontorets sjö- och transportgrupp.

Ulrica Salomon
Ulrica är advokat och delägare och har varit verksam på advokatfirman Lindahl i Stockholm sedan 2001. Dessförin­nan fullgjorde Ulrica tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt och läste en master vid London School of Econo­mics i EG- och konkurrensrätt. Ulrica arbetar med särskild inriktning mot konkurrensrätt och offentlig upphandling och har bred erfarenhet inom det konkurrensrättsliga områ­det. Hon agerar rådgivare i samband med till exempel före­tagskoncentrationer, avtalsgranskning och missbruksären­den, compliance programs och processer inför konkurrensmyndigheter och domstolar. Ulrica är även för­fattare till andra konkurrensrättsliga artiklar bl.a. i Global Competition Review.

Hanna Tilus
Hanna är advokat och verksam på Lindahl med inriktning på imma­terialrätt (upphovsrätt, varumärkesrätt, mönsterrätt, patenträtt inklusive Life Science) och arbetade dessförinnan på RydinCarlsten advokatbyrå.

David Wendel
David är verksam som biträdande jurist på Lindahls kontor i Stockholm sedan 2013. Han ingår i kontorets specialistgrupp för bank och finans och arbetar särskilt med inriktning mot insolvens- och sakrätt.