Augusti 2014

Augusti 2014

Samarbetsavtal avseende forsknings- och utvecklingsarbeten

Forsknings- och utvecklingsarbeten (ofta förkortat FoU) är centrala, och i många fall verksamhetsavgörande, för många bolag. Att FoU-arbeten är viktiga för teknikintensiva företag som telefontillverkare och bilproducenter kan kännas självklart. Men FoU-arbeten kan bedrivas i både stor och liten skala inom såväl tjänste- som varuproducerande företag.

Ett väl fungerande FoU-arbete kan innebära stora konkurrensfördelar på bolagets existerande markna och eventuellt även en möjlighet att bryta sig in på nya marknader. Alltså har i stort sett alla bolag ett intresse av att bedriva någon form av FoU-arbete. Så ser dock inte verkligheten ut. En av de vanligast förekommande argumenten mot FoU-arbeten är att de är tids- och kostnadskrävande. För att komma runt detta är det vanligt med samarbetsavtal mellan två eller flera parter. På så sätt kan företag ägna sig åt FoU-arbeten utan att ta allt för stora finansiella risker.

När flera parter lägger tid och pengar på FoU-arbeten ställs särskilda krav på den juridiska regleringen av samarbetet, inte minst om parterna är verksamma på snarlika marknader och eventuellt kan komma att konkurrera om samma kunder. Detta är bakgrunden till artikeln Samarbetsavtal avseende forsknings- och utvecklingsavtal som bl.a. innehåller en checklista över viktiga överväganden och åtgärder som bör vidtas inför ett FoU-samarbete.

Ny artikel
5.5. Samarbetsavtal avseende forsknings- och utvecklingsavtal

Uppdaterade artiklar
1.1. Introduktion
1.2. Författare
3.3. Kapitalanskaffning i aktiebolag
3.10. Centrala bolagshandlingar i aktiebolag
9.2. Offentlig upphandling

Expertredaktion: David Wendel m.fl.

Dina synpunkter på innehållet i handboken är viktiga!
Skriv till jur@bonnierledarskap.se