April 2014

Centrala bolagshandlingar i aktiebolag

Aktiebolag är i stor utsträckning skyldiga att dokumentera viktiga händelser i bolaget. Som ett exempel kan nämnas att det åligger aktiebolag att upprätta protokoll över viktiga beslut och sammanträden, t.ex. vid bolagsstämmor och styrelsemöten. Några av bolagets representanter är ansvariga för att dessa skyldigheter fullgörs.

Den nya artikeln "Centrala bolagshandlingar i aktiebolag" behandlar dessa skyligheter och ger en introduktion till hur regelverket avseende dokumentationsplikten ser ut samt vad ett aktiebolags representanter bör tänka på vid styrelsemöten och bolagsstämmor.

Till artikeln har tre exempelmallar tagits fram. Dessa kan användas som en grund för protokoll vid styrelsemöten, extra stämmor och årsstämmor. Innan exempelmallarna används bör artikeln Centrala bolagshandlingar i aktiebolag läsas.

Artikeln kommer löpande uppdateras med nya avsnitt och tillhörande mallar.

Ny artikel
3.10. Centrala bolagshandlingar i aktiebolag

Nya mallar
Mall - Protokoll vid styrelsemöte
Mall - Protokoll vid extra bolagsstämma
Mall - Protokoll vid årsstämma

Expertredaktion: David Wendel, Monika Hager m.fl.

Dina synpunkter på innehållet i handboken är viktiga!
Skriv till jur@bonnierledarskap.se